Strzałka
koleje malopolskie logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o. nowym Klientem S-NET

Koleje Małopolskie sp. z o.o. dołączył do grona Klientów firmy S-NET, krakowskiego dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu.

S-NET dostarcza dla Koleje Małopolskie sp. z o.o. symetryczne łącze S-BIZNES wraz z gwarancją dostępności SLA.

Do najważniejszych cech usługi S-Biznes od S-NET można zaliczyć:

 • Łącze symetryczne o prędkości do 10Gb/s
 • Technika światłowodowa
 • Dedykowany Opiekun Klienta oraz inżynier techniczny
 • Gwarantowane parametry usługi (umowa SLA)
 • W pakiecie linie telefoniczne oraz hosting WWW
 • Publiczna adresacja IP

Koleje Małopolskie sp. z o.o. to polski przewoźnik krajowy. Spółka została powołana w celu świadczenia usług transportu publicznego na terenie całego województwa małopolskiego. W dniu 23 czerwca 2014 roku spółka otrzymała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, stając się tym samym licencjonowanym przewoźnikiem. Dwa miesiące później Koleje Małopolskie otrzymały europejski certyfikat bezpieczeństwa Nr PL1120140011, który pozwalał między innymi na akceptację aktualnego systemu bezpieczeństwa. Kolejna część certyfikatu bezpieczeństwa Nr PL1120140015, która pozwala na akceptację wewnętrznych regulacji w celu spełnienia określonych wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych, została wydana 15.10.2014r.

Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Małopolskim na lata 2010-2030, przyjęta uchwałą nr 1434/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010 r. przewiduje rozwój infrastruktury i taboru tak, aby zapewnić podaż usług odpowiednią do istniejącego popytu, a przez podniesienie ich jakości, przyczynić się do wzrostu udziału transportu kolejowego w przewozie towarów i pasażerów, a także zwiększenie dostępności transportowej regionów Małopolski.

W celach szczegółowych wymieniono m.in.:

 • rozwój regionalnych przewozów pasażerskich,
 • podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności oraz większa efektywność ekonomiczna przewozów regionalnych względem konkurencyjnego transportu drogowego, a w rezultacie migracja popytu z transportu drogowego na kolejowy. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki modernizacji i zakupu nowego taboru kolejowego, dostosowanie wielkości składu kolejowego do aktualnego popytu oraz skomputeryzowanie i inwestycję w systemy informatyczne, które mają pomóc w długookresowym planowaniu połączeń regionalnych.

Dzięki realizacji celów strategii, spółka podjęła decyzję o uruchomieniu w pierwszym etapie wdrożeń trzech linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w poniższych relacjach:

 • Tarnów – Kraków – Trzebinia,
 • Sędziszów – Kraków – Podbory Skawińskie,
 • MPL Balice – Kraków – Wieliczka Rynek

oraz zakup, w ramach Projektu POiŚ 7.3 przy współudziale środków Województwa Małopolskiego, taboru kolejowego służącego do obsługi połączeń aglomeracyjnych w ilości 10 szt., w tym 6 szt. trójczłonowych i 4 szt. dwuczłonowych, które w ramach umowy dzierżawy zostaną udostępnione Kolejom Małopolskim.

Spółka Koleje Małopolskie działa w sferze użyteczności publicznej, między innymi poprzez:

 • realizację wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów w transporcie kolejowym oraz świadczenie usług związanych z przewozem osób,
 • rozwój i inwestycja w nowoczesną komunikację kolejową na terenie całego województwa małopolskiego,
 • wykorzystanie węzłów przesiadkowych „Park&Ride” z innymi przewoźnikami,
 • zwiększenie częstotliwości kursowania składów pasażerskich,
 • usprawnienie i zwiększenie częstotliwości kursów posiadanych składów kolejowych,
 • wprowadzenie cykliczności przewozów,
 • zwiększenie komfortu podróży pasażerów,
 • integrowanie komunikacji publicznej,
 • zintegrowanie ofert taryfowych kolei i innych przewoźników oraz integracja systemów przewozowych, w tym systemów pasażerskiego transportu zbiorowego,
 • zmniejszenie negatywnych wpływów na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego z transportu drogowego do transportu kolejowego,
 • doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu drogowego,
 • poprawa dostępności kursów pociągów dla osób o ograniczonej mobilności,
 • zakup i modernizacja taboru kolejowego.

Działania spółki Koleje Małopolskie ukierunkowane są na integrowanie komunikacji publicznej z innymi przewoźnikami poprzez wdrażanie ofert umożliwiających korzystanie z jednego biletu w rożnych środkach transportu zbiorowego, zarówno mieszkańcom Krakowa, Wieliczki jak i miejscowości położonych w obrębie Wieliczki, z wykorzystaniem węzłów przesiadkowych typu Park&Ride.

 

 

Więcej informacji o Koleje Małopolskie.

Źródło: Koleje Małopolskie

 


S-NET to jeden z największych dostawców telekomunikacyjnych w Polsce południowej. Oferta Spółki to nowoczesne rozwiązania ICT, a w szczególności biznesowe usługi telekomunikacyjne, rozwiązania Data Center w tym również Cloud Computing. Aktualnie Spółka oferuje swoje usługi w całej Polsce, a od 2017 roku oferuje sprzedaż usług telekomunikacyjnych online z wykorzystaniem nowoczesnego konfiguratora.  S-NET jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Izby Gospodarki Elektronicznej oraz organizacji zarządzającej adresacjami IP w Europie – RIPE NCC.

Więcej informacji tutaj.Komentarze