Strzałka
miejski ośrodek pomocy społecznej w krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nowym Klientem S-NET

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dołączył do grona Klientów firmy S-NET, krakowskiego dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu.

S-NET połączył siecią szkieletową szesnaście lokalizacji należących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz świadczy dla tych lokalizacji symetryczne łącze S-BIZNES wraz z gwarancją dostępności SLA.

Do najważniejszych cech usługi S-Biznes od S-NET można zaliczyć:

  • Łącze symetryczne o prędkości do 10Gb/s
  • Technika światłowodowa
  • Dedykowany Opiekun Klienta oraz inżynier techniczny
  • Gwarantowane parametry usługi (umowa SLA)
  • W pakiecie linie telefoniczne oraz hosting WWW
  • Publiczna adresacja IP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie to instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną na terytorium miasta Krakowa. Stworzony został na podstawie uchwały rady gminy, która nadała mu statut. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej, działa jako jednostka organizacyjna, posiada status jednostki budżetowej.

Ośrodek pomocy społecznej realizuje strategię rozwiązywania i przeciwdziałania problemom społecznym. Wykonując zadania w tym zakresie podlega organowi wykonawczemu – prezydentowi miasta. Organ ten udziela kierownictwu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Formy pomocy dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie:

  • świadczenia pieniężne: zasiłek stały, okresowy oraz celowy, pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki, pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla osób posiadających statut uchodźcy,
  • świadczenia niepieniężne: bilety kredytowane, składki na ubezpieczenia, pomoc rzeczowa, porady specjalistyczne, interwencje kryzysowe, udzielenie schronienia, mieszkania chronione, w tym również dla kobiet z dziećmi, pobyt oraz usługi w domu pomocy społecznej i inne.
  • rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Więcej informacji o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej znajdziesz tutaj.

 


S-NET to jeden z największych dostawców telekomunikacyjnych w Polsce południowej. Oferta Spółki to nowoczesne rozwiązania ICT, a w szczególności biznesowe usługi telekomunikacyjne, rozwiązania Data Center w tym również Cloud Computing. Aktualnie Spółka oferuje swoje usługi w całej Polsce, a od 2017 roku oferuje sprzedaż usług telekomunikacyjnych online z wykorzystaniem nowoczesnego konfiguratora.  S-NET jest członkiem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Izby Gospodarki Elektronicznej oraz organizacji zarządzającej adresacjami IP w Europie – RIPE NCC

Więcej informacji tutaj.

Źródło: MOPS Kraków, Wikipedia.Komentarze