Strzałka
S-NET logo

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą S-NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339576, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772334247, REGON: 121051558, o kapitale zakładowym 552 965,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą 4 TELECOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Abp. Szczepana Felińskiego nr 23 lok. 49, 31-236 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386379, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 9452158810, REGON: 121529907, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 10 listopada 2020 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:

  1. Plan połączenia,
  2. Załącznik nr 1 – projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej,
  3. Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2020 r.,
  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2020 r.,
  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2020 r.

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.Komentarze