Zmiany w Regulaminie świadczenia usług
telekomunikacyjnych obowiązujący
do dnia 23.11.2017 rokuInformujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmianie ulegną zapisy Regulaminów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zarówno w wersji dotyczącej umów zawartych do dnia 23 listopada 2017 r., jak i wersji dotyczącej umów zawartych po dniu 23 listopada 2017 r. Analogiczne zmiany zostają wprowadzone do umów łączących Państwa z S-Net.

Zmiany związane są ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej: „Ustawa”), w związku z wejściem w dniu 21 grudnia 2020 r. niektórych przepisów art. 14 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie, w związku ze zmianą adresu S-Net, która nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r., w Regulaminach dodano także informację o nowym adresie S-Net. Dokonano także drobnych zmian redakcyjnych związanych z uporządkowaniem przyjętej numeracji, aktualizacją publikatorów ustaw oraz zaktualizowano definicję przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła uchyloną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, do której odwoływał się regulamin.

W związku z powyższym S-Net zobligowany jest do wprowadzenia następujących zmian, oznaczonych kolorem czerwonym:

  I. W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorców, obowiązującym do dnia 23.11.2017 roku:

A. W § 1 Regulaminu wprowadzono następujące zmiany:

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia przez S-Net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków (od 01.01.2021 r.: ul. Kapelanka 13, 30- 347 Kraków) (zwaną dalej S-Net) usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych na rzecz kontrahentów.
2. S-Net świadczy Usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujących działalność gospodarczą, tj. przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.). będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).
3. S-Net jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.)(Dz. U. z 2014 r., poz. 243), zwanej dalej „Ustawą”, wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 8697.  

B. W § 2 ust. 1 lit. w) Regulaminu wprowadzono następujące zmiany:

w) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą tj. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły  

C. Dodano § 6a Regulaminu o następującej treści:

§ 6a Przeniesienie Usługi dostępu do Internetu (zachowanie ciągłości świadczenia usług internetowych) 
1. Abonent będący stroną Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Internetu, w przypadku zmiany dostawcy usługi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
2. W przypadku zawarcia przez Abonenta i S-Net Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Internetu, w związku z przeniesieniem przez Abonenta usługi dostępu do Internetu od innego operatora, Abonent najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy składa S-Net oświadczenie o przeniesieniu usługi dostępu do Internetu od innego operatora i chęci skorzystania z prawa do zachowania ciągłości świadczenia usługi. Złożenie oświadczenia łączy się z automatycznym rozwiązaniem przez Abonenta umowy z innym dostawcą, z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia wynikającego z regulaminu innego dostawcy.
3. S-Net jako nowy dostawca Usługi dostępu do Internetu aktywuje Usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu z dotychczasowym dostawcą. S- Net potwierdza Abonentowi aktywację usługi na trwałym nośniku.
4. W przypadku gdy S-Net jest dotychczasowym dostawcą usługi, która zostaje przeniesiona do nowego dostawcy, S-Net świadczy Usługę dostępu do Internetu na dotychczasowych warunkach do terminu aktywacji tej usługi uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do Internetu z Abonentem.
5. S-Net nie pobiera dodatkowych opłat od Abonenta za usługi określone w niniejszym paragrafie.
6. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od dotychczasowego dostawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.
7. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od tego dostawcy usług za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu.
8. Kwotę odszkodowania, o którym mowa w ust. 6 i 7 oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miało nastąpić przeniesienie usługi dostępu do Internetu, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi dostępu do Internetu.
9. S-Net na zgodą Prezesa UKE może zawiesić realizację lub ograniczyć, na czas określony, zakres realizacji uprawnienia przeniesienia usługi dostępu do Internetu.

 

D. Dodano § 8 ust. 9 Regulaminu o następującej treści:

9. S-Net co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 

E. W § 20 ust. 5 Regulaminu wprowadzono następujące zmiany:

5. Umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie okresu jej obowiązywania, chyba że Strona złożyła drugiej Stronie pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o nieprzedłużaniu Umowy na czas nieoznaczony po upływie okresu jej obowiązywania. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy na czas nieoznaczony, S- Net informuje Abonenta na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez S-Net pakietach taryfowych. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Stronie przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową
 

F. W § 20 ust. 7 Regulaminu wprowadzono następujące zmiany:

Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego, po tym w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało złożone drugiej Stronie.
 

G. W § 20 ust. 7 Regulaminu dodano ustępy 17-19 o następującej treści:

17. S-Net umożliwia Abonentowi rozwiązanie Umowy, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej. Złożenie stosownego oświadczenia przez Abonenta jest możliwe poprzez przesłanie dokumentu z oświadczeniem Abonenta pocztą elektroniczną na adres e-mail Biura Obsługi Klienta S-Net (bok@s-net.pl) lub na inne adresy e-mail wskazane w Umowie dedykowane do złożenia stosownego oświadczenia, w sposób umożliwiający S-Net zapoznanie się z jego treścią i ustalenie osoby składającej to oświadczenie.
18. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej, S-Net w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez SMS na numer – w przypadku wskazania przez Abonenta numeru niegeograficznego lub przez wykonanie połączenia telefonicznego –w przypadku wskazania przez Abonenta numeru geograficznego.
19. S-Net potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę Usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania Umowy.
  III. W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

A. W § 4 ust. 3 Umowy dokonano następującej zmiany:

3. Umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie okresu jej obowiązywania, chyba że Strona złożyła drugiej Stronie pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o nieprzedłużaniu Umowy na czas nieoznaczony przed upływie okresu jej obowiązywania. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy na czas nieoznaczony, S- Net informuje Abonenta na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez S-Net pakietach taryfowych. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Stronie przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.


B. W § 4 ust. 5 Umowy dokonano następującej zmiany:

5. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego, następującego po tym w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało złożone drugiej stronie.
 

Pełna treść regulaminu dostępna jest poniżej:
S-Net - Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący od 21.12.2020, dot. umów zawartych do 23.11.2017
cookies Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie. zamknij