Zmiany w Regulaminie świadczenia usług
telekomunikacyjnych obowiązujący
od dnia 23.11.2017 rokuInformujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmianie ulegną zapisy Regulaminów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zarówno w wersji dotyczącej umów zawartych do dnia 23 listopada 2017 r., jak i wersji dotyczącej umów zawartych po dniu 23 listopada 2017 r. Analogiczne zmiany zostają wprowadzone do umów łączących Państwa z S-Net.

Zmiany związane są ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej: „Ustawa”), w związku z wejściem w dniu 21 grudnia 2020 r. niektórych przepisów art. 14 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie, w związku ze zmianą adresu S-Net, która nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r., w Regulaminach dodano także informację o nowym adresie S-Net. Dokonano także drobnych zmian redakcyjnych związanych z uporządkowaniem przyjętej numeracji, aktualizacją publikatorów ustaw oraz zaktualizowano definicję przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła uchyloną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, do której odwoływał się regulamin.

W związku z powyższym S-Net zobligowany jest do wprowadzenia następujących zmian, oznaczonych kolorem czerwonym:

  II. W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorców, obowiązującym od dnia 23.11.2017 roku:

A. W § 1 Regulaminu wprowadzono następujące zmiany:

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia przez S-Net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków (od 01.01.2021 r.: ul. Kapelanka 13, 30-347 Kraków) (zwaną dalej S-Net) usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych na rzecz kontrahentów. S-Net jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 243), zwanej dalej „Ustawą”, wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 8697.
2. S-Net świadczy Usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujących działalność gospodarczą, tj. przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.). będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).
 
B. W § 2 ust. 1 lit. y) Regulaminu wprowadzono następujące zmiany: y) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą tj. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły

C. Zmieniono numerację ustępów w § 4 Regulaminu, w ten sposób, że numeracja rozpoczyna się od 1, podczas gdy w dotychczasowej wersji numeracja rozpoczynała się od 2. W konsekwencji zmieniono też odesłania w § 4 ust. 7 oraz w § 4 ust. 8 pkt c:

7. W przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w § 4 ust. 76, S-Net proponuje Abonentowi realizację Umowy przy odmiennych parametrach Usługi, jeżeli świadczenie Usług przy odmiennych parametrach jest możliwe.
8. S-Net odmawia zawarcia Umowy lub informuje o niemożliwości świadczenia Usług, w przypadku gdy:
a) Abonent odmawia przedstawienia informacji koniecznych do zawarcia lub realizacji Umowy;
b) Abonent nie spełnia kryteriów oceny wiarygodności płatniczej, w szczególności nie wywiązywał się terminowo ze zobowiązań wynikających z uprzednio zawartej z S-Net bądź innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych;
c) Abonent nie wyraził zgody na przedstawione przez S-Net parametry Usługi, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 87;
d) z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od S-Net, nie jest możliwym Uruchomienie, Instalacja bądź świadczenie Usług, albo są one utrudnione, jak również (w przypadku Usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt g)), jeżeli nie potwierdzi świadczenia Usług w danej lokalizacji;
e) Abonent nie uzyska i nie przedstawi wszelkich zgód (w tym od właścicieli, wynajmujących, użytkowników wieczystych, dzierżawców itp.) na przeprowadzenie w budynku oraz na nieruchomościach wskazanych przez S-Net infrastruktury potrzebnej do dokonania Instalacji oraz rozpoczęcia świadczenia Usług.

D. Dodano § 5a Regulaminu o następującej treści:

§ 5a Przeniesienie Usługi dostępu do Internetu (zachowanie ciągłości świadczenia usług internetowych)
1. Abonent będący stroną Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Internetu, w przypadku zmiany dostawcy usługi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia Usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
2. W przypadku zawarcia przez Abonenta i S-Net Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Internetu, w związku z przeniesieniem przez Abonenta usługi dostępu do Internetu od innego operatora, Abonent najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy składa S-Net oświadczenie o przeniesieniu usługi dostępu do Internetu od innego operatora i chęci skorzystania z prawa do zachowania ciągłości świadczenia usługi. Złożenie oświadczenia łączy się z automatycznym rozwiązaniem przez Abonenta umowy z innym dostawcą, z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia wynikającego z regulaminu innego dostawcy.
3. S-Net jako nowy dostawca Usługi dostępu do Internetu aktywuje Usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu z dotychczasowym dostawcą. S- Net potwierdza Abonentowi aktywację Usługi na trwałym nośniku.
4. W przypadku gdy S-Net jest dotychczasowym dostawcą Usługi, która zostaje przeniesiona do nowego dostawcy, S-Net świadczy Usługę dostępu do Internetu na dotychczasowych warunkach do terminu aktywacji tej usługi uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do Internetu z Abonentem.
5. S-Net nie pobiera dodatkowych opłat od Abonenta za usługi określone w niniejszym paragrafie.
6. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od dotychczasowego dostawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.
7. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od tego dostawcy usług za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu.
8. Kwotę odszkodowania, o którym mowa w ust. 6 i 7 oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miało nastąpić przeniesienie usługi dostępu do Internetu, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi dostępu do Internetu.
9. S-Net na zgodą Prezesa UKE może zawiesić realizację lub ograniczyć, na czas określony, zakres realizacji uprawnienia przeniesienia usługi dostępu do Internetu.


E. Dodano § 7 ust. 5 Regulaminu o następującej treści:

5. S-Net co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 

F. Zmieniono § 17 ust. 2 Regulaminu w następujący sposób:

2. Umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie okresu jej obowiązywania, chyba że Strona złożyła drugiej Stronie pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o nieprzedłużaniu Umowy na czas nieoznaczony po upływie okresu jej obowiązywania, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu, do którego Umowa obowiązywała. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy na czas nieoznaczony, S- Net informuje Abonenta na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez S-Net pakietach taryfowych. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Stronie przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.
 

G. Zmieniono § 17 ust. 3 Regulaminu w następujący sposób:

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego, liczonego od następnego miesiąca po tym w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało złożone drugiej Stronie.


H. Dodano § 17 ust. 11-13 Regulaminu o następującej treści:

11. S-Net umożliwia Abonentowi rozwiązanie Umowy, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej. Złożenie stosownego oświadczenia przez Abonenta jest możliwe poprzez przesłanie dokumentu z oświadczeniem Abonenta pocztą elektroniczną na adres e-mail Biura Obsługi Klienta S-Net (bok@s-net.pl) lub na inne adresy e-mail wskazane w Umowie dedykowane do złożenia stosownego oświadczenia, w sposób umożliwiający S-Net zapoznanie się z jego treścią i ustalenie osoby składającej to oświadczenie.
12. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej, S-Net w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez SMS na numer – w przypadku wskazania przez Abonenta numeru niegeograficznego lub przez wykonanie połączenia telefonicznego –w przypadku wskazania przez Abonenta numeru geograficznego.
13. S-Net potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę Usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania Umowy.


  III. W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

A. W § 4 ust. 3 Umowy dokonano następującej zmiany:

3. Umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie okresu jej obowiązywania, chyba że Strona złożyła drugiej Stronie pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o nieprzedłużaniu Umowy na czas nieoznaczony przed upływie okresu jej obowiązywania. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy na czas nieoznaczony, S- Net informuje Abonenta na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez S-Net pakietach taryfowych. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Stronie przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.


B. W § 4 ust. 5 Umowy dokonano następującej zmiany:

5. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego, następującego po tym w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało złożone drugiej stronie.
 

Pełna treść regulaminu dostępna jest poniżej:
S-Net - Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący od 21.12.2020, dot. umów zawartych od 23.11.2017
cookies Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie. zamknij